Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА, АДМИНИСТРИРАНА ОТ „Джи Пи Стейшън“ ООД

ПРЕАМБЮЛ

„Джи Пи Стейшън“ ООД
(„Дружество”), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 205857789, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1592, район „Нови Искър“, ул. „Равнец“ № 27, е дружество, което осъществява дейности, свързани с доставка, монтаж, експлоатиране и поддръжка на станции за зареждане на електрически превозни средства на територията на Република България, включително с цел предоставяне на свои Клиенти на следната комплексна услуга: „зареждане на електрически превозни средства“.

По силата на настоящите Общи условия се уреждат правоотношенията, които възникват между Дружеството и Клиентите, осъществили надлежна регистрация в мобилното приложение „GPStation” намиращо се на http://park.gpstation.eu, позволяващо достъп до услугата за зареждане на електрически превозни средства в инфраструктурата от зарядни станции, администрирана от „Джи Пи Стейшън“ ООД („Услугата“). Мобилното приложение „GPStation“ предоставя възможност на всеки Клиент, след надлежно осъществена регистрация да получи свободен достъп до неговото съдържание, включително информация за избраната Зарядна станция, включена в обхвата на администрираната от Дружеството инфраструктура от Зарядни станции, като например: данни за точното местоположение, мощността, типа, брой точки на зареждане (конектори), свободен капацитет и информация относно цената на предоставяната услуга за избраната Зарядна станция.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.1 Според тези Общи условия следните думи и изрази ще имат значението, описано по-долу:
а). „Електрическо превозно средство” означава моторно превозно средство, със задвижване, включващо поне един непериферен електроуред като преобразувател на енергия с презаредима електрическа система за акумулиране на енергия, която може да бъде зареждана от външен източник;
б). „Зарядна станция” означава изцяло завършен и асемблиран технически продукт, включен в администрираната от „Джи Пи Стейшън“ ООД мрежа от Зарядни станции, който осигурява необходимата мощност и енергия за зареждане на акумулаторните батерии в електрически превозни средства;
в). “Клиент” означава физическо или юридическо лице, което е надлежно регистрирано като клиент на Услугата и е заявило изричното си съгласие с настоящите Общи условия. Съгласието на всеки Клиент с настоящите Общи условия се счита за надлежно и валидно предоставено с регистрацията му в Мобилното приложение на „Джи Пи Стейшън“ ООД, абсолютна предпоставка за което е предоставяне на валиден и актуален адрес на електронна поща;
г). “Лични данни” означава всички лични данни, чрез които Клиентът може да бъде пряко или непряко идентифициран, включително, но не само: имена, телефонен номер, адрес, електронна поща, както и номер на платежна карта на клиента, данни за поръчки и задължения и др.;

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.2 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Дружеството и Клиента, свързани с предоставяне от Дружеството на комплексна услуга за зареждане на електрически превозни средства в мрежата от обществено достъпни Зарядни станции на „GPStation”, а Клиентът се задължава да осигури правилното експлоатиране на Зарядните станции в съответствие с правилата, установени в тези Общи условия и да заплати на Дружеството дължимите суми за зареденото количество електрическа енергия, както и евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, произтичащи от настоящите Общите условия.
Чл.3 (1) За използването на предоставяната от Дружеството услуга, Клиентът трябва да се регистрира на сайта http://park.gpstation.eu или да сканира QR код, намиращ се на всяка станция.
(2) Преди да осъществи надлежна регистрация на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, Клиентът е длъжен да се запознае с действащите към момента на регистрацията Общи условия, които са достъпни на интернет страницата на Дружеството.
(3) Задължително условие за използването на Услугата е Клиентът да извърши надлежна регистрация като създаде клиентски профил на  http://park.gpstation.eu или чрез QR код, посредством който ще получи достъп до Услугата, предоставяна от Дружеството и да се съгласи и приеме настоящите Общи условия.
Чл.4 (1) При извършването на регистрация на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, Клиентът е длъжен да предостави на Дружеството избраното клиентско име, под което ще използва Услугата и валидна електронна поща, чрез която ще се осъществява официална кореспонденция между страните, които данни ще служат за идентифицирането на конкретния Клиент.
(2) При осъществяването на първоначална регистрация на www.gpstation.eu, Клиентът създава собствена парола, която се използва за получаването на достъп до съдържанието на профила си в www.gpstation.eu.
(3) Достъпът до съдържанието на профила в http://park.gpstation.eu се предоставя на Клиента след правилно въведени клиентско име и парола в специално обозначените за целта полета, поради което Клиентът е длъжен запази тези данни и да не да ги разкрива пред трети лица. В противен случай, при злоупотреби с идентификационните му данни, Клиентът носи отговорност и е длъжен да заплати на Дружеството дължимите суми за ползване на Услугата чрез клиентския му профил в http://park.gpstation.eu „GPStation”, освен ако е уведомил Дружеството съгласно процедурата по чл.4, ал.4 от тези Общи условия.
(4) В случай, че идентификационните данни за достъп до профила на Клиента в на http://park.gpstation.eu станат известни на трети лица или бъдат изгубени, Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Дружеството, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: gdpr@gpstation.eu или чрез обаждане в работно време (всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа) на следния телефонен номер: +359 2 489 6917  или чрез обаждане на центъра за обслужване на Клиенти на телефонен номер  +359 2 489 6917  в извън-работно време.
(5) Клиентът е длъжен да осигури спазването на всички разумни мерки за сигурност, включително, но не само антивирусни програми при използване на компютърен хардуер, софтуер или друго оборудване, докато се свързва с Мобилното приложение и е отговорен за последиците, които биха настъпъли вследствие недостатъчна обезопасеност на устройството, което Клиентът използва за осъществяването на достъп до профила си в http://park.gpstation.eu.
(6) В случай че бъде нарушена сигурността на софтуера и/или идентификационните данни, които са необходими за достъп до профила на Клиента в http://park.gpstation.eu, Дружеството, след изрично писмено искане от страна на Клиента, предоставя на последния нова парола за достъп и той е длъжен незабавно да промени съществуващата такава.
Чл.5 (1) Одобряването на клиентски профил в http://park.gpstation.eu се извършва изцяло по преценка на Дружеството.
(2) Дружеството има право да откаже одобряването на клиентски профил на Клиента или да деактивира вече одобрен такъв на Клиент, включително в случай че бъде установено предоставянето на невалидни данни при регистрацията в http://park.gpstation.eu и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че Клиентът е недобросъвестен.
Чл.6 (1) С извършването на надлежна регистрация на http://park.gpstation.eu или чрез QR код от страна на Клиента, последният заявява изрично, че се е запознал и приема Общите условия за използването на Услугата в актуалната им редакция.
(2) В случай, че Клиентът не е съгласен и не приеме Общите условия в актуалната им редакция, той няма право да използва предоставените от Дружеството Услуги, освен при изрично предварително писмено съгласие на Дружеството за това.
Чл.7 С приемането на настоящите Общи условия и уведомлението за поверителност при регистрация на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, Клиентът прави изрично волеизявление и дава съгласието си за установяване на договорни отношения с Дружеството с цел  предоставянето на Услуги по зареждане на Електрически превозни средства в мрежата от Зарядни станции на „Джи Пи Стейшън“ ООД, считано от датата на която Клиентът е осъществил регистрация на http://park.gpstation.eu или чрез QR код.
Чл.8 (1) Клиентът заявява изричното си съгласие и приема, че настоящите Общи условия, потвърдени по електронен път при регистрацията му на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, чрез отбелязването на отметка („тикче“) в специално обозначеното за целта поле, се считат за валидно одобрени и обвързващи, пораждат същите задължителни правни последици като саморъчен подпис на Клиента върху писмени документи и ще бъдат допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
(2) Общите условия са приети от Клиента и обвързват последния от момента, в който Клиентът се регистрира на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, като с регистрацията си Клиентът потвърждава, че се съгласява и задължава при всяко ползване на Услугата да се съобразява с актуалната и влязла в сила редакция Общите условия, извършена от Дружеството.
Чл.9 (1) Във връзка с предоставяната услуга от Дружеството за зареждане на Електрически превозни средства в инфраструктурата от зарядни станции на „GPStation”, „Джи Пи Стейшън“ ООД обработва предоставените от Клиента Лични данни (доколкото и ако такива са предоставени за целите на надлежно предоставяне на Услугата), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и уведомлението за поверителност на Дружеството, достъпно на адрес: https://park.gpstation.eu/index.php?route=information/information&information_id=3
(2) С регистрацията си на http://park.gpstation.eu или чрез QR код и приемането на Уведомлението за поверителност (чрез отбелязването на отметка („тикче“) в специално обозначеното за целта поле), Клиентът заявява, че е запознат със съществуващите потенциални рискове от използването на електронна комуникация и дава изричното си съгласие на Дружеството да обработва предоставените Лични данни (електронна поща и други) с автоматични или други средства за целите на сключването, администрирането и изпълнението на настоящите Общи условия и надлежното предоставяне на Услугата.
(3) Дружеството има право да откаже регистрацията на Клиента в Мобилното приложение „GPStation”/Сайта, в случай че Клиентът не е заявил изричното си съгласие, чрез приемането на приложимите Общи условия и Уведомлението за поверителност, при предоставяне на непълни и/или неточни данни или друга информация, необходима за осъществяването на надлежна регистрация в Мобилното приложение.
(4) Дружеството има право да откаже регистрация на Клиента в случай, че последният не предостави съгласие за обработването на Лични данни, необходими за верификацията му като Клиент на Услугата или при наличието на неизпълнение задължения към Дружеството от страна на Клиента по повод предходно използване на Услугата.
Чл.10 Дружеството има за цел да осигурява Услугата, постоянно и без прекъсвания, но не гарантира, че последната е налична непрекъснато, навременно или без грешки или смущения. Дружеството се задължава да осигури разумна защита на http://park.gpstation.eu с цел осигуряване използването на Услугата, но не носи отговорност при възникването на временни прекъсвания и/или смущения в електронните системи за комуникация.  За избягване на съмнение, Дружеството не носи отговорност в случай на избор от Клиента на неподходяща Зарядна станция за управляваното от него електрическо превозно средство, при липса на достатъчна наличност от свободни Зарядни станции към конкретен момент или при техническа неизправност на конкретна Зарядна станция, като се ангажира да отстрани своевременно всяка констатирана техническа неизправност на Зарядните станции.
Чл.11 (1) След като Клиентът приеме Общите условия и осъществи надлежна регистрация на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, същият има право да използва Услугата по зареждане Електрически превозни средства в мрежата от Зарядни станции, управлявана от Дружеството, в съответствие със сроковете и правилата установени в тези Общи условия, посредством използването на профила си в http://park.gpstation.eu или чрез QR код и заплащането чрез него на зареденото количество електрическа енергия от съответната Зарядна станция.
(2) Услугата по зареждане на електрически задвижвани превозни средства, предоставяна от Дружеството може да бъде използвана единствено на обществено достъпни Зарядни станции, свързани към администрираната от Дружеството зарядна инфраструктура.
(3) Зарядните станции са посочени на http://park.gpstation.eu като параметрите на всяка една са подробно посочени на http://park.gpstation.eu и включват тип на станцията (бързозарядна / постоянно-токова или обикновена / променливо-токова), нейният собственик и точното ѝ местоположение.

III. ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ПЛАЩАНЕ

Чл.12 (1) Клиентът има възможност да зареди електрическото превозно средство и да заплати за предоставяне на услуга по един от следните начини:

А.Плащане с електронен портфейл:
1.1 Влизане в създадения профил на http://park.gpstation.eu или чрез QR код.
1.2 Влизане в портфейла (за зареждане на портфейла, ако не е зареден), ако е зареден се преминава към 1.3.
-задаване на сума
-добавяне на сумата в портфейла
-влизане в поръчката и плащане чрез виртуалния пос терминал
1.3 Избиране на станция
-Включване на зарядния кабел към зарядното устройство/елекрическото превозно средство
-Въвеждане на пин код (взет от дисплея на станцията)
-Избиране на количество kWh
-Избиране начин на плащане (електронен портфейл)
-Старт на зареждането.
Б.Плащане  с кредитна или дебитна карта
1.1 Влизане в създадения профил на http://park.gpstation.eu или чрез QR код.
1.2 Избиране на станция
-Включване на зарядния кабел към зарядното устройство/елекрическото превозно средство
-Въвеждане на пин код ( взет от дисплея на станцията)
-Избиране на количество kWh
-Избиране начин на плащане (Директно плащане с кредитна/дебитна карта ДСК)
-Старт на зареждането


(2)След успешно заплащане системата ще подаде команда към зарядната станция да подаде ток и се изчаква зареждането до определения брой kWh.
(3)Клиентът има възможност сам да спре зареждането при възникване на ситуация налагаща това. В този случай има бутон за ръчен стоп на зарядната станция/кабел. При избор на спиране на процеса преждевременно, колонката ще подаде информация към системата за това колко реално ток е подаден и разликата до платената цена се възстановява на клиента във виртуалния портфейл в профила му или той може да поиска да му бъде възстановена по банков път след като си въведе данните в портфейла, в случай, че има такава опция на съответното зарядна станция (колонка).
(4)При завършване процеса на зареждане и/или ръчното му спиране от страна на клиента, системата ще подаде команда към зарядната станция да отключи зарядният кабел и клиентът следва да го изключи от електрическото моторно превозно средство и остави обратно (прибере на мястото му) в зарядната станция (колонка).
Чл.13 При въвеждане парола (ПИН код) на зарядната станция (колонката) и включване на заряден кабел от страна на клиента, тя ще стане неактивна за други клиенти на системата в този момент.

IV. ЦЕНА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА УСЛУГА

Чл.14 (1) Цената на Услугата за зареждане на електрически превозни средства е обявена на http://park.gpstation.eu, поради което Клиентът заявява, че е съгласен да се счита за надлежно уведомен и информирани по отношение на актуалната цена на Услугата по зареждане в мрежата от Зарядни станции, администрирана от Дружеството и че Дружеството няма да носи отговорност, в случай че Клиентът е проявил небрежност и не се е запознал с актуалните цени за Услугата.
(2) Дружеството има право да определя цената за предоставяната Услуга индивидуално за съответен Клиент, в зависимост от преференциалните условия, които ползва и/или да я адаптира в съответствие с вида на Зарядната станция.
Чл. 15 Клиентът е запознат и се съгласява, че цената на Услугата за една и съща Зарядна станция може да бъде диференцирана според характеристики на различните модели Електрически превозни средства и времето, необходимо за зареждане на техните батерии.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Чл.16 (1) Дружеството въвежда строга политика на поверителност и надлежна грижа при обработката на Личните данни на своите Клиенти, спазвайки всички изисквания  относно събирането и използването на лични данни, предвидени в националното законодателство, както и в приложимото общностно законодателство. Всички Лични данни на Клиентите са криптирани и достъпът до тях е строго ограничен и възможен само за компетентни изрично упълномощени лица, в съответствие с Политиката за поверителност на Личните данни.
(2) Законът за защита на личните данни и  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на личните данните), уреждат правилата за обработката на личните данни и се прилагат към дейностите, осъществявани от Дружеството.
(3) Личните данни, предоставени на Дружеството, ще бъдат обработвани с цел предоставяне на Услугата на Клиента съгласно настоящите Общи условия, приложимото законодателство, Политиката за поверителност на „GPStation”, както и за развитие на Услугата.
(4) За да упражни своите права по защита на Личните данни (например за преглеждане на информацията, отнасяща се до Клиента, за отстраняване на грешки в предоставените личните данни или за забраняване използването на предоставената информацията за целите на директния маркетинг), Клиентът може да се свърже Дружеството на посочените в настоящите Общи условия електронна поща и телефонен номер.
(5) Дружеството има право да предоставя Лични данни на Клиента, например: електронна поща, на трети лица-контрагенти, свързани с предоставяната Услуга, при стриктно спазване с публикуваното в Интернет страницата на Дружеството уведомление за поверителност, Политика за поверителност на Лични данни и установените императивни нормативни разпоредби.
(6) Във връзка с възникнали въпроси относно обработката на лични данни, Клиентът може да се свърже с Дружеството откъдето ще му бъде предоставена точна, пълна и своевременна информация.
(7) Преди да осъществи регистрацията си на http://park.gpstation.eu или чрез QR код, респективно да приеме настоящите Общи условия,  Клиентът е длъжен да се запознае с необходимата информация в уведомлението за поверителност на Дружеството във връзка обработка на Личните му данни, публикувани на http://park.gpstation.eu.
(8) За да използва Услугата, Клиентът предоставя изричното си съгласие за обработване на Личните му данни, посредством създаването на индивидуален клиентски профил в http://park.gpstation.eu.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Чл.17 (1) Клиентът може да прекрати използването на Услугата, респективно регистрацията си в http://park.gpstation.eu със 7 (седем)-дневно писмено предизвестие отправено до Дружеството, след като заплати всички дължими суми, произтичащи от предоставяната Услуга.
(2) Правото на прекратяване може да бъде упражнено по следните начини, а именно:
1.чрез изпращане на уведомление за прекратяване на следната електронна пощa gdpr@gpstation.eu.
2.чрез изпращане на уведомление по куриер или пощенски оператор до седалището и адреса на управление на Дружеството.
3.Чрез използване на вградените функции за тази цел в http://park.gpstation.eu.
(3) За да упражни правото си на прекратяване, Клиентът трябва да се идентифицира пред Дружеството, като посочи следните данни:
 - имена/клиентско име, с които се е регистрирал в http://park.gpstation.eu;
 - електронна поща, с която клиентят се регистрира и идентифицира, за да използва Услугата;
 - номер на съответната предплатена RFID карта, която клиентът използва за идентификация, в случай че разполага с посочената RFID карта;
 - изрично изявление, че не дължи заплащането на суми на Дружеството и желае да прекрати регистрацията си в http://park.gpstation.eu

Уведомлението за прекратяване на регистрацията, респективно използването на Услугата от страна на Клиента, трябва да включва категорично, недвусмислено, ясно изразено волеизявление от Клиента, съдържащо окончателно намерение за прекратяване на предоставяната Услуга и заявената RFID карта за идентификация, в случай, че има поръчана такава.
(4) Искането за прекратяване на регистрация (дерегистрация) се потвърждава в срок до 3 (три) дни от Дружеството въз основа на предоставени данни от Клиента при регистрацията му в http://park.gpstation.eu и извършена справка в историята на зарядните сесии, започнали и приключени чрез профила му в приложението/сайта и потвърждаване на липсата на непогасени задължения на Клиента.
(5) Клиентът трябва да изпрати уведомлението за прекратяване, съдържащо всички необходими реквизити, описани в настоящата разпоредба, с цел безспорната и точна идентификация на последния от страна на Дружеството на следния имейл адрес: gdpr@gpstation.eu по куриер или по  пощата на адрес: град София 1309, район „Нови Искър“, ул. „Равнец“ 27. Дружеството ще изпрати потвърдително електронно писмо на предоставената от Клиента електронна поща, за да удостовери, че именно той има достъп до електронната поща.
(6) Дружеството преустановява предоставянето на Услугата, респективното регистрацията в http://park.gpstation.eu на Клиента в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, след потвърждаване на полученото писмено уведомление за прекратяване и при липса на непогасени задължения.
Чл.18 (1) В случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия и/или на приложимите нормативни актове в страната, Дружеството има право едностранно да прекрати използването на Услугата, при положение, че след като е изпратено уведомление до Клиента, последният не е отстранил извършено от него нарушение в разумен срок, но не по – късно от 3 (три) дни, считано от датата на получаване на уведомлението, в следните хипотези:
1. Клиентът не изпълнява задължението си да заплаща сумите за използваната чрез профила му в http://park.gpstation.eu или чрез QR код Услуга в срок;
2. Клиентът използва Услугата в нарушение на настоящите Общи условия или инструкциите на Дружеството за използване ѝ;
3. Дружеството има достатъчно основания да предполага, че Услугата се използва неправомерно или в нарушение на настоящите Общи условия и/или разпоредбите от относимите нормативни актове.
(2) Извън гореописаните случаи, независимо от обстоятелствата, Дружеството има право едностранно да прекрати използването на Услугата, респективно регистрацията в на http://park.gpstation.eu като отправи 7-седемдневно писмено предизвестие до Клиента, съдържащо волеизявлението на Дружеството за прекратяване на регистрацията в http://park.gpstation.eu и предоставянето на Услугата.
Чл.19 Прекратяването не засяга валидността на разпоредбите от Общите условия относно процедурата за уреждане на спорове и други относими правила, като тези клаузи по същество остават валидни след прекратяването, включително разпоредбите относно събиране на дължимите плащания от Клиента.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ И СПОРОВЕ

Чл.20 Клиентът носи отговорност в случай, че зарядният кабел е включен в електрическото превозно средство и не може да бъде изключен (няма възможност за освобождаването му от електрическото превозно средство).
Чл.21 Клиентът носи отговорност в случай, че при стартиране на зареждането, зарядният конектор (съединител, букса) е наводнен и от това са настъпили вреди.
Чл.22 Клиентът носи отговорност за повреда в зарядния кабел в следствие на рязко дръпване от буксата на зарядната станция (колонка/устройство) или на електрическото моторно превозно средство и/или механичен удар по кабела или буксата.
Чл.23 Клиентът носи отговорност в случай, че използва зарядна станция с оголен кабел и от това настъпят вреди. При установяване на оголен кабел, клиентът е длъжен да уведоми дружеството за тази повреда.
Чл.24 Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия, тяхното тълкуване,  нарушение, прекратяване или валидност, се разрешават най-напред чрез взаимни преговори в съответствие с принципите на безпристрастност, разумност и справедливост. В случай, че не бъде постигнато съгласие между страните  чрез преговори, в срок от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаването на писмено предложение за продължаване на преговорите или ако някоя от Страните реши, че по-нататъшните преговори са нецелесъобразни, всеки спор, противоречие или претенция ще бъдат окончателно разрешени в съответния родово компетентен съд на територията на град София.

VІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.25 (1) Приемането на настоящите Общи условия, тяхното изпълнение, изтичане на срока, тълкуването и разрешаването на спорове се уреждат в съответствие с предвиденото в тях и приложимото материално право на Република България.
(2) В случай на възникнало противоречие между настоящите Общи условия или отделни разпоредби от тях  и императивни правни норми, установени в приложимите нормативни актове, ще се прилага съответната разпоредба от действащия законодателство.

Тези Общи условия са приети на 26.10.2020г.